Festival umetničke tambure

plakat 2018

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA

‚‚JOSIP SLAVENSKI‚‚ NOVI SAD, Radnička 19/a

 

 

XIX FESTIVAL UMETNIČKE TAMBURE

i drugih srodnih instrumenata

 

  1. - 10. marta 2018. godine – Osnovna muzička škola ‚‚Josip Slavenski‚‚

Novi Sad, ul. Radnička 19/a

 

             Polazeći od duge tradicije izvođaštva na tamburi na ovim prostorima, a sa željom za punu afirmaciju tambure u umetničkoj muzici, logično se javlja potreba za organizovanjem Festivala tambure.

            U realizaciji ovih ciljeva išlo se od slobodnog koncipiranja programa do suštinskog savetovanja sa članovima žirija na kraju svake takmičarske kategorije.

            Organizator i domaćin Festivala je Osnovna muzička škola ‚‚Josip Slavenski‚‚ Novi Sad.

            Na Festivalu mogu učestvovati učenici tambure osnovne i srednje muzičke škole i gosti u amaterskim kategorijama.

            Učenici se takmiče po kategorijama sa slobodno izabranim programom i to:

 

SOLISTI

- Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Predkategorija – rođeni 2009. godine i mlađi             -program do 5 minuta

           

Prva kategorija – rođeni 2008. godine i mlađi            -program do 8 minuta

           

Druga kategorija – rođeni 2007. godine i mlađi          -program do 10 minuta

           

Treća kategorija – rođeni 2006. godine i mlađi           -program do 10 minuta

           

Četvrta kategorija – rođeni 2005. godine i mlađi        -program do 12 minuta

Peta kategorija – rođeni 2004. godine i mlađi -program do 15 minuta

           

Šesta kategorija – rođeni 2003. godine i mlađi           -program do 15 minuta

           

- Srednja muzička škola

Sedma kategorija – rođeni 2002. i 2001.god. i mlađi    -program do 20 minuta

           

Osma kategorija – rođeni 2000. i 1999.god. i mlađi   -program do 25 minuta.

 

KAMERNI ANSAMBLI (klasični i neklasični)

(od 2 do 9 članova)

Prva kategorija – učenici osnovne muzičke škole

            Kompozicije po slobodnom izboru

Ukupno trajanje do 10 minuta.

Druga kategorija – učenici srednje muzičke škole

            Kompozicije po slobodnom izboru

Ukupno trajanje do 15 minuta.

            U ansamblu mogu biti učenici osnovne i srednje škole ali se sastav ocenjuje             kao starija kategorija

AMATERSKA KATEGORIJA

            Kandidati svih starosnih uzrasta.

            Dve ili više kompozicija po  slobodnom izboru od kojih jedna iz umetničke             literature ( klasične literature).

            Ukupno trajanje do 15 minuta.

PROPOZICIJE

 

            Po osnovu Pravilnika o radu žirija festivala žiri čine profesori, sa završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač – tamburaš, i  završenom visokom sturčnom spremom (muzička akademija).

            Pre takmičenja, žiri bira predsednika koji je obavezan da prati ceo tok Festivala i rukovodi radom žirija.Svi članovi žirija su u obavezi da prate ceo tok Festivala.

            Žiri radi volonterski i rezultate  objavljuje najviše jedan sat posle završetka svake kategorije.

            Prema Pravilniku o radu, žiri dodeljuje prvu, drugu i treću nagradu i pohvalu i Laureat ‚‚Ilijev Ljuben‚‚ najboljem učeniku osnovne škole i Laureat ‚‚Ilijev Ljuben‚‚ najboljem učeniku sednje škole.

            Broj nagrada nije ograničen.

            Takmičari se ocenjuju ocenama od 50 do 100 bodova. Maksimum i minimum ocena se eliminišu. Srednja vrednost svih ostalih ocena predstavlja konačnu ocenu.

            Ukoliko dva ili više kandidata imaju istu srednju ocenu, prednost se daje mlađem detetu.

            Takmičari koji prekorače vremensku granicu za više od 2 minute biće prekinuti i ocenjeni na osnovu odsviranog programa.

            Ocene žrija su konačne.

            Članovi žirija imaju obavezu da svakom takmičaru daju usmeno obrazloženje svojih ocena.

            Program se svira napamet uz pratnju klavira.

            Učesnici Festivala dužni su da pre nastupa predaju članovima žirija jednu kopiju svog programa.

            Posle svake kategorije organizuje se savetovanje, razgovor sa žirijem i konsultacije usmerene ka unapređenju umetničke tambure u našoj zemlji.

            Prvonagrađeni takmičari obavezni su da nastupe na završnom koncertu Festivala.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX  FESTIVAL UMETNIČKE TAMBURE

Novi Sad

  1. - 10. mart 2018.

 

P  R  I  J  A  V  A   

 

IME I PREZIME TAKMIČARA

_____________________________________________________________________

DATUM ROĐENJA

_____________________________________________________________________

ADRESA I TELEFON

_____________________________________________________________________

MUZIČKA ŠKOLA

_____________________________________________________________________

INSTRUMENT

_____________________________________________________________________

KATEGORIJA

_____________________________________________________________________

KLASA

_____________________________________________________________________

KLAVIRSKI SARADNIK

_____________________________________________________________________

PROGRAM

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ukupna minutaža:________

Prijave se dostavljaju na adresu škole do 01.marta 2018.godine.

Iznos donacije učesnika Festivala je 2.000,00 dinara za soliste i 3.000,00 dinara za kamernu muziku i orkestre.

Uplatu izvršiti na žiro račun škole 840 - 335666 - 87, svrha uplate - Donacija Festivala  poziv na broj  65 10002

                                                            (MP)                                        Direktor: