- Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
- Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
- Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja
- Statutu škole
- Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u OMŠ \"Josip Slavenski\" Novi Sad
- Pravilnik o radu
- Pravila ponašanja
- Pravilnik o pravima obavezama i odgovornostima učenika
- Pravilnik o merema, načinu i postupku zaštite dece i učenika za vreme ostvarivanja obrazovno-nastavnog rada
- Pravilnik o zaštiti i bezbednosti učenika OMŠ \"Josip Slavenski\" Novi Sad
- Pravilnik o zaštiti od požara
- Pravilnik o pravima obavezama i ogovronosti zaposlenih
- Pravilniku o pedagoškoj normi
- Pravilnik o ispitima
- Pravilnik o vanrednim učenicima
- Akt o proceni rizika
- Kalendaru rada donetom od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje i kulturu
- Kodeks lepog ponašanja